Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid - eerst begrijpen, dan begrepen worden
 
Ouderbetrokkenheid staat of valt met goede contacten tussen school en ouders. We hebben eenzelfde belang: het welzijn van Uw kind. Maar tevens verhoogt dit ook de schoolprestaties aanzienlijk. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden.
 
Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen. Hierbij zoeken wij naar nieuwe inzichten (synergie) die het beste zijn voor de ontplooiing van Uw kind. Cruciaal is hierbij 'inzicht'. Inzicht in hoe je leerlingen op de beste manier laat ontwikkelen en inzicht in wat daarvoor nodig is. Waar versterken ouders en school elkaar als het gaat om het zoeken naar de meest kansrijke wegen voor kinderen om te leren? Op deze kruispunten ontstaan de beste gezamenlijke ideeën en waardevolle informatie waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen en het onderwijs nieuwe impulsen krijgt. 
 
Een open, transparante manier van luisteren en communiceren vinden wij van groot belang op De Sterrenboog.
Eerst begrijpen dan begrepen worden (gewoonte 5, Covey), is voor ons een belangrijke en effectieve gewoonte. 
 
Huiswerk
Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Ouders kunnen thuis een veilige omgeving bieden. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren om goed hun best te doen op school. De manier waarop dit gebeurt, bepaald het succes. Als ouders druk zetten om te presteren, leidt dat niet tot goede resultaten. Maar als ouders de leermomenten goed benutten, dan heeft dat een positief effect. Verder laat onderzoek zien dat het regelmatig voorlezen heel goed is voor het ontwikkelen van het taalgevoel en de woordenschat, maar dat het helpen bij rekenen weinig resultaat heeft. Dat komt ook omdat ouders vaak een andere strategie volgen dan de leerkracht aangeleerd heeft, dat kan zorgen voor verwarring bij de kinderen.                                   
De invloed van ouders reikt verder dan alleen de leerprestaties. Het heeft ook invloed op het sociale gedrag, het doorzettingsvermogen en probleemsituaties in de klas. En ouderbetrokkenheid draagt bij aan een positieve houding ten opzichte van andere mensen en het leren.
 
Een transparante werkwijze
De leerkracht en de IB-er zijn onderwijsprofessionals; de ouders ervaringsdeskundigen. Vanuit deze posities profiteren school en ouders van elkaars betrokkenheid en deskundigheid. Allen bezitten waardevolle kennis die relevant is bij het begrijpen van uw kind en bij het bepalen van gewenste maatregelen. Ten aanzien van die maatregelen, moet duidelijk zijn welke maatregel onder wiens verantwoordelijkheid valt.
 
Welke verantwoordelijkheden zijn er?
- Onderwijs geven is de verantwoordelijkheid van school. Hiermee bedoelen we het pedagogisch klimaat, de didactiek, de klassenorganisatie, het bereiken van doelen etc.
- Opvoeding is de primaire verantwoordelijkheid van ouders. We doelen dan op zaken als het tijdstip van naar bed gaan, voeding en drinken, sport en hobby’s, Tv-kijken en computergebruik, sociale omgang met volwassenen en kinderen etc.
Het verhelderen en gescheiden houden van deze verantwoordelijkheden is wezenlijk. Wij willen elkaar graag als bondgenoten tegemoet treden. Uiteraard kunnen over en weer suggesties gegeven worden, maar de school beslist over de toepassing daarvan in het onderwijs en de ouders over de toepassing in hun opvoeding.
 
Wij zien uit naar een verbindende en ontwikkelingsgerichte samenwerking!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cookie instellingen