Medezeggenschapsraad

Meedenken, meepraten en meebeslissen

Een goede medezeggenschapsraad hoort bij een moderne school. Ouders, personeelsleden, directie en eventueel bestuur werken daarin samen aan een goed onderwijs- en werkklimaat. De MR bestaat uit twee geledingen. De eerste wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De tweede wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van de school. Een benoeming binnen de MR geldt voor 3 jaar. De MR vergadert zo'n 6x per schooljaar. Deze vergaderingen worden in de Sterrentaal aangekondigd. 
 


Taken MR                                                          

De MR bespreekt alle belangrijke aangelegenheden van de school. In sommige gevallen moet de MR instemming verlenen voordat de directie een beslissing neemt. Een andere keer heeft de MR alleen adviesrecht. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.
  • Instemmingsrecht: dit betekent dat er pas een besluit mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn het schoolplan, de schoolgids, onderwijskundige doelstellingen, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden.
  • Adviesrecht: dit betekent dat de directie eerst advies moet vragen aan de MR voordat er een besluit wordt genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor beslissingen omtrent een lesrooster, verbouwing, onderhoud, begroting, ontslagbeleid, vakantierooster en onderwijskundige projecten. De directie mag in principe afwijken van het MR-advies. Meestal neemt een directie een advies (deels) mee in de beslissing. Overigens heeft de MR de mogelijkheid naar een geschillencommissie te gaan als de directie een advies naast zich neerlegt.

 

Samenstelling
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:
  • Wietske Kuiper (lid oudergeleding) 
  • Emmie Bongartz (lid oudergeleding) 
  • Fabiënne Koome (lid personeelsgeleding, leerkracht groep 8)
  • Elly Hertsenberg (lid personeelsgeleding, leerkracht groep 1/2) - aftredend
  • Wilma Monincx (adviseur)

 

GMR
Omdat onze school onderdeel is van Stichting De Oorsprong, bestaat er ook een MR voor alle scholen in de Oorsprong: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de MR, mail dan naar: mrdesterrenboog@desterrenboogdoorn.nl. De algemene geanonimiseerde notulen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de MR.
 


   
   
 
 

Cookie instellingen