De vakken

Hieronder kunt u lezen welke vakken op onze school gegeven worden en op welke wijze de verschillende vakken worden vormgeven.

Taal

Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed en effectief met anderen te kunnen communiceren. Om de wereld om hen heen goed te kunnen begrijpen, is het ook nodig taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken is taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller begrijpen en kunnen gebruiken. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid.
 

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we belangrijk. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan dit vak en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We werken bij rekenen met groepsplannen (op basis van handelingsgericht werken), waardoor alle kinderen op een passend niveau instructie krijgen en hun opdrachten kunnen maken. De gebruikte rekenmethode ‘Pluspunt’ ondersteunt deze werkwijze (zie uitleg bij ‘Handelingsgericht werken’).
 

Engels

Engels wordt door toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en gebruik van nieuwe media steeds belangrijker als taal. Daarom krijgen onze leerlingen al vanaf groep 1 Engels en daarmee onderscheiden we ons van andere scholen.  De lessen worden gegeven door een hiervoor geschoolde leerkracht.


Wereldoriëntatie

Onderwijs is meer dan taal en rekenen, we willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en we brengen de kinderen kennis bij over het heden en verleden van de wereld. Dit gebeurt in aparte vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie en verkeer), maar ook in klassengesprekken, het maken van werkstukken (individueel en in groepen) en aan de hand van schooltelevisieprogramma’s. De wereld oriënterende vakken worden voornamelijk op de middagen onderwezen.
 

ICT

ICT neemt overal - dus ook in ons onderwijs - een steeds belangrijker plaats in. De huidige maatschappij vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden. Daarom leren we hen planmatig om te gaan met ICT-middelen. Elke klas heeft een aantal computers, i-pads en/of chrome books . Deze worden dagelijks gebruikt in ons onderwijs. We gebruiken diverse programma’s waar we kunnen oefenen met rekenen, lezen, taal en spelling. In de bovenbouw worden de computers ook gebruikt voor de zaakvakken zoals topografie en geschiedenis.  Leerlingen kunnen dan op internet informatie zoeken over een bepaald onderwerp.

Heel trots zijn we op ons FAB-LAB (fabrication laboratory). Dit is een ruimte met onder andere een 3D-printer, digitale microscoop, de Bee-Bot, de swinxs, touch table en de techniektorens. De kinderen mogen onder leiding van de ICT-er in groepjes gebruik maken van deze ruimte.
 
De media staan vol van misbruik en pesterijen op internet. Dat willen wij natuurlijk graag voorkomen en daarom besteden we aandacht aan verantwoord gebruik van internet en social media. Denk daarbij aan:  

  • Welke persoonlijke gegevens zet ik op internet?
  • Hoe ga ik om met social media?
  • Met wie chat ik online?
  • Wat doe ik met berichten van onbekende mensen? 

 

Wetenschap en Techniek

Onze maatschappij heeft geschoolde wetenschappers en technici nodig. Wij dragen daaraan bij door gericht aandacht te besteden aan deze vakgebieden. Bij de activiteiten leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. We doen dit onder andere door te werken met De Techniektorens. De techniek lessen zullen veelal gegeven worden in ons FAB-LAB De Ruimte.
 

Kunstzinnige vorming

Wij zien graag dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat zij zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. We vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Bovendien bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De vakken bestaan uit muziek, tekenen, handenarbeid en toneel. De groepen 1 t/m 4 houden eens per jaar ’een podium’; een presentatie voor de groepen in de onderbouw op het gebied van toneel en muziek. De groepen 5 t/m 8 organiseren een muziekavond. In samenwerking met Kunst Centraal in Bunnik bieden we de kinderen 1 x per jaar een voorstelling aan vanuit de Cultuureducatie en 1 x per jaar vanuit het Kunst Menu. Voor de groepen 5 t/m 8 worden Ateliermiddagen georganiseerd. Hier kunnen leerlingen deelnemen aan gevarieerde activiteiten zoals houtbewerking, tekenen, breien, modelbouw en mozaïek.
 

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen gymlessen in de gymzaal aan de Van der Leelaan. Onder leiding van de leerkrachten krijgen de kinderen een gevarieerd programma aangeboden met toestellen en spellen.


 

Cookie instellingen